การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

การสัมมนา ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง