การประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาสัมพันธ์

ป้ายประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศสัมมนาโครงการและรับฟังความคิดเห็น  
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์