การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 147 ท่าน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มเป้าหมาย

เอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย

ป้ายประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็น