การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2
เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 247 ท่าน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2

เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2

ป้ายประชาสัมพันธ์

ป้าย Backdrop

ภาพบรรยากาศสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็น  
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร