งานนำเสนอรายงานเบื้องต้น (Inception Report)

งานนำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)

งานนำเสนอรายงานฉบับกลาง (Interim Report)

งานนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)